Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit 6 až 8 týdnů před termínem porodu a trvá 28 týdnů. (V případě  předčasného porodu vám náleží mateřská dovolená ode dne porodu do uplynutí 28 týdnů. V případně narození dvojčátek a více dětí máte nárok na 37 týdnů mateřské dovolené.) Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016 přináší některé změny. Pojďme si je společně projít.

Po dobu mateřské dovolené máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), kterou vyplácí Správa sociálního zabezpečení po dobu 6 měsíců péče o dítě. Nárok na ni máte, pokud jste v okamžiku nástupu na mateřkou dovolenou nemocensky pojištěny – jste zaměstnané nebo v ochranné lhůtě (ochranná lhůta trvá 180 dnů od ukončení plateb nemocenského pojištění). Druhou podmínkou poskytnutí PPM je alespoň 270 dnů nemocenského pojištění v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou = cca 9 měsíců plateb nemoc.pojištění z titulu pracovního poměru nebo OSVČ.

Žádost o čerpání mateřské dovolené vám vyplní váš gynekolog a vy ji poté předáte vašemu zaměstnavateli. Pokud podnikáte, předáte ji přímo na příslušnou pobočku OSSZ.

Pokud jste OSVČ, dostanete PPM  pouze v případě, že jste si platila dobrovolné nemocenské pojištění. To musíte platit nejméně 180 dní v období jednoho roku před nástupem na PPM, přičemž musí být splněna i podmínka, že se nemocenského pojištění účastnit nejméně 270 kalendářních dní v uplynulých dvou letech.

Pokud potřebné podmínky nesplňujete, nedostanete PPM, ale rovnou rodičovský příspěvek (viz níže), který však bude nižší.

A co naši muži? – I ti mohou čerpat mateřskou dovolenou. Platí pro něj stejné podmínky jako pro ženu (doba 270 odpracovaných kalendářních dnů před nástupem na PPM, účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM, ochranná lhůta,…). Otec však může žádat o mateřskou dovolenou jen na základě písemné dohody, kterou uzavře s matkou dítěte. Nastoupit však může až od počátku 7. týdne po porodu dítěte na dobu alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Na mateřské dovolené nesmíte pro svého zaměstnavatele pracovat na stejné pracovní pozici. Můžete však pro něho vykonávat jiné pracovní činnosti na základě např. dohody o provedení práce. Pokud chcete pracovat pro jiného zaměstnavatele, tak tady už žádná omezení nejsou.

Můžete také začít podnikatPokud jste však již podnikala před mateřskou dovolenou, nesmíte ve své práci při mateřské dovolené již pokračovat. Že je to paradox? Ano, je to z logiky věci nesmysl, ale těch máme některé zákony plné L. Podnikání však můžete alespoň nechat přepsat na manžela jako na spolupracující osobu.

Výpočet PPM – zde se neplánují žádné změny. Pouze k 1. lednu 2016 se změní redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu (DVZ). K těmto změnám dochází každým rokem, protože jejich výše se odvozuje od průměrné mzdy a ta se i pro příští rok lehce zvýší.

PPM dosahuje 70 % z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ si zjistíte tak, že si příjem za uplynulých 12 měsíců vydělíte počtem kalendářních dní v tomto období. U PPM se denní vyměřovací základ do 1. redukční hranice započítává celý, z částky mezi 1. a 2. redukční hranicí se započítává 60 % a z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí se započítává 30 %. K příjmu nad 3. redukční hranici se nepřihlíží.

DVZ se vypočítává pouze z příjmů ze zaměstnání, z něhož se přiznává PPM, rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před nástupem na PPM. Úhrn příjmů (hrubých) v rozhodném období se dělí počtem kalendářních dnů rozhodného období po odpočtu dnů omluvené nepřítomnosti v práci, za které nebyla poskytnuta náhrada mzdy. Platí tedy pravidlo, že čím více peněz jste si vydělala před nástupem na mateřkou dovolenou, tím větší bude výše PPM.

Výše redukčních hranic

2015

2016

1. redukční hranice (ze 100 %)

888 Kč

901 Kč

2. redukční hranice (60 % z částky v rozmezí redukční hranice)

1331 Kč

1351 Kč

3. redukční hranice (30 % z částky v rozmezí redukční hranice)

2662 Kč

2701 Kč

(pro případný podrobný výpočet vaší konkrétní částky nás můžete samozřejmě kontaktovat)

Ve chvíli, kdy vám skončí výplata PPM nebo jste na ni neměla nárok, nastává  doba pro nástup na rodičovskou dovolenou a žádost o rodičovský příspěvek (RP). Tuto dávku na rozdíl od PPM nevyplácí OSSZ, ale úřad práce – odbor státní sociální podpory. (Pokud jste doma s více dětmi, RP dostanete vždy jen na nejmladší dítě v rodině.)

Celková výše vypláceného RP je neměnná – 220.000,- Kč. Tuto celkovou částku si dle svého uvážení sami rozložíte do měsíčních částek a to tak, že si sami rozhodnete, jak dlouho chcete být na rodičovské dovolené a RP pobírat. Hranicí je věk 4 roky dítěte. Výše rodičovského příspěvku je stejná i pokud se rodiče na rodičovské dovolené vystřídají. V tom se mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016 o proti předchozímu roku nemění.

Při pobírání RP můžete pracovat. Je ale třeba zajistit péči o dítě. Pokud se rozhodnete pro to zvolit školku nebo dětské jesle, je třeba si uvědomit, že dítě můžete do takového zařízení umístit pouze na 46 hodin v měsíci, zároveň nesmíte přesáhnout 4 hodiny denně.

Jestliže jste si před nástupem na rodičovskou dovolenou vy ani otec dítěte neplatili nemocenské pojištění a tím pádem nepobírali PPM, musíte nastoupit na čtyřletou variantu rodičovského příspěvku. Do věku 9 měsíců dítěte dostanete měsíčně 7.600,- Kč a po zbytek doby 3.800,- Kč.

Pro všechny ostatní  je minimální doba čerpání RP 19 měsíců a maximální 4 roky. Dobu čerpání a výši částky si můžete během rodičovské dovolené měnit.

Rodičovská dovolená končí ve věku tří let dítěte. Nelze ji nijak prodloužit. Pokud byste  chtěla být doma s dítětem i poté, musíte se na poskytnutí dalšího volna domluvit se zaměstnavatelem. Nejedná se již ale o rodičovskou dovolenou, ale o poskytnutí neplaceného volna a záleží na zaměstnavateli, zda této žádosti vyhoví.  Samozřejmě je to v rozporu s čerpáním RP – viz výše. Jak bylo uvedeno, ten lze čerpat do věku čtyř let dítěte, resp. do doby, než vyčerpáte me částku 220 tisíc Kč. Rodič také může být na rodičovské dovolené bez rodičovského příspěvku, stejně tak může pobírat rodičovský příspěvek a pracovat.

Pokud tento souhrnný článek plně neukojil vaši zvědavost v této oblasti a mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016 vás zajímají více, neváhejte nás kontaktovat!

JVL-VM