Velmi často se stává, že jako OSVČ neznáte všechny svoje práva a povinnosti. Víte například, že jako OSVČ nemůžete zaměstnat ani na dohodu o provedení práce manželku či manžela? Pokud je pro Vás problematika zaměstnávání rodinných příslušníků u OSVČ složitá a rádi byste si rozšířili obzory, obraťte se na nás. Rády Vám pomůžeme!

Fyzické osoby podnikatelé (OSVČ) mohou mít také vlastní zaměstnance nebo alespoň někoho, kdo jim brigádně vypomáhá na základě dohody o provedení práce. Nejčastější volbou bývá zaměstnat na výpomoc někoho z rodiny. Nelze však zaměstnat manžela/manželku nebo partnera/partnerku.

Dle občanského zákoníku lze pracovněprávní vztah uzavřít se všemi rodinnými příslušníky od jejich 15. roku věku, od kdy se mohou zavázat k závislé práci. Výjimkou jsou však manželé a partneři, mezi kterými podle §318 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění nemůže být uzavřen základní pracovněprávní vztah, tedy ani dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, mezi které patří právě dohoda o provedení práce. Tento zákaz vychází z principu rovného postavení manželů/partnerů, který vylučuje jakýkoliv stav nadřízenosti a podřízenosti. Ještě pořád je zaměstnávání rodinných příslušníků u OSVČ pro vás moc složité? Pojďme si to rozebrat detailněji.

Toto omezení se týká pouze osob samostatně výdělečně činných. Pokud však jeden z manželů/partnerů působí ve funkci statutárního orgánu společnosti, například jako jednatel společnosti s ručením omezeným, pak z pozice své funkce může přijmout druhého z manželů/partnerů do pracovně právního vztahu. V tomto případě není pracovněprávní vztah uzavřen mezi manžely/partnery, ale mezi obchodní společností, jakožto právnickou osobou a jedním z manželů/partnerů.

Fyzická osoba podnikatel má však jednu možnost, jak do svých aktivit zapojit druhého z manželů, a to využít režimu spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů. Spolupracující osoba po právní stránce není podnikatelem, ani nemusí mít žádné živnostenské či jiné oprávnění. Fyzická osoba podnikatel pak může na spolupracující osobu převést část společně dosažených příjmů a souvisejících daňově uznatelných výdajů při dodržení pravidel stanovených v §13 zákona o daních z příjmů.

V §13 zákona o daních z příjmů je definováno, kdo může být spolupracující osobou a zároveň je zde stanoveno, jakým způsobem se rozdělují příjmy a výdaje mezi spolupracující osoby. Spolupracující osobou tedy může být spolupracující manžel/manželka, spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nebo člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu. Dle tohoto paragrafu tedy může spolupracující osobou být i druh nebo družka.

JVL finance – JA