Používáte reklamy na Facebooku, Googlu, nebo využíváte i jiné zahraniční servery jako např. Adwords nebo Wix? Pak je důležité vědět, jaké Vám z používání těchto forem reklamy a těchto serverů plynou daňové povinnosti vůči ČR pro platby za reklamu poskytovanou prostřednictvím sociálních sítí. Pokud podobnou formu reklamy využíváte, pak se z hlediska zákona o DPH jedná o přijetí služby poskytované elektronicky. V roce 2015 došlo u těchto služeb ke změně v zákoně o DPH při určování místa plnění. Od roku 2015 je tedy místem plnění při přijetí služby poskytované elektronicky místo příjemce služby.

V praxi to znamená, že pokud si Vaše společnost nebo Vy jako OSVČ zaplatíte například sponzorovanou reklamu na Facebooku, stanete se příjemcem služby poskytnuté elektronicky s místem plnění shodným s místem sídla Vaší společnosti nebo Vašeho podnikání od osoby registrované k dani v EU a máte povinnost z tohoto plnění odvést daň. Pokud nejste osobou povinnou k dani, tzn. že nejste plátcem daně a nemáte platné DIČ pro účely DPH, pak obdržíte od Facebooku fakturu včetně daně a zaplatíte za službu cenu včetně daně. Pokud jste osobou povinnou k dani a tedy plátcem DPH s platným DIČ, pak obdržíte fakturu bez daně v režimu Reverse charge s irským DIČ, jelikož Facebook má sídlo v Irsku a pak jste ve svém daňovém přiznání povinni z přijatého zdanitelného plnění vyčíslit a odvést daň a zároveň si můžete uplatnit i nárok na odpočet daně. Daň se Vám tedy objeví na vstupu i na výstupu a v podstatě přijetí tohoto zdanitelného plnění nebude mít vliv na celkovou výši Vaší daňové povinnosti vůči správci daně. Daň vykážete v daňovém přiznání na řádku 5 a současně nárok na odpočet daně na řádku 43. V kontrolním hlášení se Vám toto přijaté zdanitelné plnění objeví v oddíle A2.

Pokud například využíváte služeb společnosti Wix.com pro tvorbu Vašich webových stránek, pak se jedná o obdobný případ jako u sponzorované reklamy na Facebooku a obdobnou formu platby za reklamu poskytovanou prostřednictvím sociálních sítí. Opět jste příjemcem služby poskytované elektronicky a platí pro Vás stejná pravidla. Jediný rozdíl je, že společnost WIX.com nemá sídlo v EU, ale jde o izraelskou společnost, takže se pro účely DPH jedná se o přijetí služby poskytnuté elektronicky ze třetí země s místem plnění v tuzemsku. V daňovém přiznání se daň vykáže na řádku 12 a odpočet daně na řádku 43. V kontrolním hlášení se toto přijaté plnění objeví v oddíle A2, ale bezvyplněného VAT number (DIČ). Kontrolní hlášení pak hlásí propustnou chybu (nikoliv propustnou závažnou, která by vedla k otevření daňového řízení k odstranění pochybností), s tím že VAT number by mělo být vyplněno, ale pokud ho daný subjekt nemá, tak jej vyplnit nelze. Obdobný případ by nastal například při přijetí služby z USA nebo třeba z Japonska.

Pokud nejste osobou povinnou k dani – tedy nejste plátcem DPH, kdo pak odvede daň z těchto elektronicky poskytovaných služeb, když je místo plnění v tuzemsku a tudíž je nutné službu zdanit v ČR? Po již zmiňované změně v zákoně o DPH v roce 2015 byla v zákoně zároveň zakotvená i nová pravidla a povinnosti pro společnosti poskytující tento typ elektronických služeb. Pokud společnost poskytuje tyto služby osobám nepovinným k dani, tak aby se nemusela registrovat v každém členském státě, kde může komukoliv tyto služby poskytnout, došlo zároveň k zavedení režimu jednoho správního místa – tzn. Mini One Stop Shop (MOSS) systém. Společnosti pak stačí zaregistrovat se do tohoto zvláštního režimu pouze v jednom členském státě. Pokud společnost, která tyto služby poskytuje, není členským státem EU, pak je jí systémem MOSS přiřazeno DIČ, které začíná kódem EU. Na faktuře se tedy setkáte s VAT number začínajícím kódem EU – např. EU123456. Po ověření tohoto VAT number v systému VIES zjistíte, že se jedná o neplatné DIČ v pro účely DPH v Evropské unii. To je dáno právě tím, že se nejedná o přijetí služby od osoby usazené v EU, ale od osoby usazené ve třetí zemi, která má pouze přidělené speciální VAT number pro účely výše zmíněného systému MOSS – Mini One Stop Shop.

Autor: Ing. Jana Andreovská, JVL finance s.r.o.