V minulém článku jsme Vám přiblížily celý koncept CSR – neboli společenskou odpovědnost firem. Zaměřily jsme se na principy fungování CSR a na samotnou jeho podstatu. V tomto článku bychom se rády věnovaly především tomu, která CSR témata je třeba více zviditelňovat.

V západních zemích, ale i u nás v Evropě mnoho velkých firem a celá řada podnikatelů směřuje k řešení velkých témat, jako je vymýcení chudoby či zastavení ničení životního prostředí. Nicméně drtivá většina se zaměřuje na to, jak tuto situaci vyřešit namísto toho, aby se věnovala tomu, jak předcházet příčinám tohoto nežádoucího chování. Ono je mnohem snazší a řekla bych i pohodlnější přemýšlet o tom, jak nastalé problémy vyřešit než vymyslet způsoby, jak se jim vyhnout. Ono vyhnutí samo o sobě by totiž znamenalo vzdát se či omezit určité požitky či standardy, na které je naše společnost zvyklá. Každý člověk, má – li se vzdát svého oblíbeného či zažitého způsobu chování, zažívá samozřejmě nepříjemné pocity – smutek, zklamání, nejistotu atp.. Ne vždy jsou však tyto pocity nutně špatné. Někdy nás mohou posunout dál, naučit nás stát se lepšími, najít si vytříbenější způsoby chování a naučit tak nejen sebe, ale i své okolí fungovat na jiných a možná lepších principech.

Dle mého názoru nejsou jednotlivé trendy v CSR a její témata sama o sobě tak důležitá. Nejdůležitějším a největším tématem je totiž člověk, jedinec sám o sobě. Pokud najdeme cestu sami k sobě, k tomu, co je pro nás dobré, najdeme odpovědi i na to, co je dobré pro společnost. Jsem si jistá, že to, co nás učili už jako malé děti rodiče – chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se druzí chovali k tobě, má svůj smysl. Jsem přesvědčena, že jedině tak můžeme najít cestu zpátky ke svým kořenům, k rodině, k přátelství, k přírodě.

A jak tento princip aplikovat do praxe?

Je třeba si uvědomit, tak jako v posledních deseti letech několik společností u nás i ve světě, že nestačí starat se pouze o to, co nám podnikání přinese, ale také o to, co naše podnikání může nabídnout světu, přírodě, ve které fungujeme a provádíme svoje aktivity. CSR se tak stává neodmyslitelnou součást firemní identity. Není nezbytné v rámci CSR zabývat se pouhou charitou, ale přispět spíše komunitě či prostředí, ve kterém působíme. Není důležité zda tyto zájmy budeme směřovat na zákazníky, dodavatele, zaměstnance či společnost vůbec. Je důležité, abychom svým dobrým chováním, svou dobrou myšlenkou přispěli jako příklad i ostatním subjektům, které od nás mohou převzít mnoho nápadů. Jako nezbytné považujeme zacílit svoje podnikání také na budoucí aktivity a na budoucí generace. To, že se nám daří teď a v téhle společnosti neznamená, že tomu tak bude v příštích letech. Stejně tak není nezbytné zaměřit se na velká gesta či na velká témata, stačí pouze přirozeně vnímat prostředí a okolí kolem nás a věnovat mu přirozenou péči a pozornost.

Stačí si uvědomit, že naše planeta má omezenou kapacitu a omezené síly, proto bychom je neměly přeceňovat.

A které trendy v CSR jsou tedy v posledních letech velmi aktuální?

 • Fairtrade
 • Genderová nerovnoměrnost
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Omezování používání škodlivých látek pro životní prostředí a nahrazováním lepšími materiály, technologiemi
 • Recyklace a obnova materiálů
 • Věková diskriminace
 • Podpora okolního prostředí
 • Sponzoring
 • Péče o zaměstnance
 • Veřejně prospěšné projekty
 • Firemní školky a zapojení maminek na mateřské dovolené na částečný úvazek
 • Work-life balance
 • Firemní dobrovolnictví
 • Spolupráce se školami

Věříme, že se nám tímto článkem podařilo Vás zase o něco blíže nasměrovat k udržitelnému podnikání. Těšíme se na případnou spolupráci ať už v oblasti společenské odpovědnosti anebo kdekoliv jinde.

Za JVL, Lucie Műllerová