Poslanecká sněmovna projednala sazbový balíček Ministerstva financí, který se týka změny v účetnictví a změny v daních. Tento sazbový balíček byl již dříve schválen vládou. Návrh zákona, který začal být účinný od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Součástí je také změna metody tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob a to na systém, který bude odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků.

Dále se pro rok 2020 chystají změny v DPH a v zákoně o dani z příjmů právnických osob a bude rozšířena EET.

Všechny tyto změny v účetnictví a změny v daních si postupně projdeme a popíšeme, co je důležité si zapamatovat.

Úprava zdanění tabákových výrobků a tvrdého alkoholu

Jak již bylo zmíněno výše, od začátku roku 2020 by je upraveno zdanění tabákových výrobků a tvrdého alkoholu. Spotřební daň se naposledy zvyšovala v roce 2010.

U alkoholu by se na 0,5 litru 40% alkoholu měla zvýšit spotřební daň z 57 Kč na 64,50 Kč.

U cigaret by se spotřební daň měla zvýšit z 27 % na 30 % (u procentní částky sazby), z 1,46 Kč/kus se zvýší na 1,61 Kč/kus (u pevné části sazby daně) a zvýšení z 2,63 Kč/kus na 2,90 Kč/kus (u minimální části sazby daně).

S tímto samozřejmě souvisí i návrh na zvýšení spotřební daně u doutníků, surového tabáku, tabáku ke kouření a zahřívaných tabákových výrobků – ve všech případech se jedná o navýšení sazby spotřební daně přibližně o 10 %.

Úprava sazby daně z hazardních her

Změna zákona rozděluje sazbu daně z hazardních her na tři úrovně podle škodlivosti jednotlivých hazardních her. Konkrétněji tedy dochází:

  • Ke zvýšení sazby daně z hazardních her z 23 % na 25 % pro daň z totalizátorových her, kursových sázek, tombol a turnajů malého rozsahu.
  • Ke zvýšení sazby daně z hazardních her z 23 % na 30 % pro daň z bing, živých her a loterií.

Logickým doplňkem úpravy směřující k omezení poptávky po hazardních hrách ze strany hráčů a zároveň i jako součást eliminace daňových výjimek obsahuje balíček změn také návrh na zdanění příjmů z hazardních her nad 100.000 Kč. Daň z příjmů bude dopadat na čisté výhry z hazardu, který převyšuje uvedený limit 100.000 Kč. Za čistou výhru je považován kladný rozdíl výher (bez vrácených vkladů) a sázek.

Změna metody tvorby technických rezerv pojišťoven

Změny v daních mimo jiné obsahuje i změnu metody tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob.  Daňově uznatelné technické rezervy budou po novu vázány na pravidla, která jsou obsažená v evropské směrnici Solvency II.

Systém je odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků – výši stanových technických rezerv může pojišťovna ovlivňovat výrazně méně než u stávajícího postupu, který vychází ze zákona o účetnictví.

Účinnost nastává od roku 2020, ale související fiskální efekt se poprvé projeví až v roce 2021. Návrh počítá s rozložením dopadu této změny dokonce až do roku 2022. Už teď pojišťovny počítají výši svých rezerv podle způsobu Solvency II a to pro regulatorní účely, administrativně by tedy nemělo jít o novou zátěž.

Nejde tedy o nové zdanění technických rezerv pojišťoven, jen o změnu metody stanovení výše jejich daňové znatelnosti – a to objektivnějším způsobem. Podstatou je časový posun vykázání a daňové uznatelnosti nákladů (daňových výdajů) a to k dřívějšímu okamžiku, než ve kterém náklad skutečně vznikne.

Tato změna je tedy neutrální z hlediska celkové výše daně za všechna období, pro která je daná rezerva tvořena, protože daňově uznatelné jsou ve výsledku pouze skutečně vzniklé výdaje.

Současná metoda, která je postavena na základě zákona o účetnictví je subjektivnější, protože zrcadlí účetní zásadu opatrnosti. Poplatník tak může tvorbu rezerv z různých důvodů nadhodnocovat. Nová úprava nastaví objektivnější prostředí.

Upřesnění podmínek osvobození některých typů pozemků

Nový daňový balíček a jeho změny v daních přináší také upřesnění podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky formou změny v oblasti daně z nemovitých věcí. Tato změna spočívá v přesnějším vymezení krajinných prvků, které budou podléhat osvobození od daně z nemovitých věcí. Změna se bude týkat skupin dřevin, stromořadí, travnatých údolnic, mezí, příkopů, mokřadů za podmínek, že některý z těchto prvků bude evidován v evidenci ekologicky významných prvků.

V souvislosti s tímto bude stanovena přechodná doba do konce roku 2021, ve které bude aplikován i stávající rozsah osvobození dle zákona o dani z nemovitých věcí. Poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky nacházející se na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

Součástí osvobození budou také příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, strže a rokle a to v případě, že jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a především nejsou užívány k podnikání. Zachováno bude také osvobození pozemků, na kterých se nachází ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně.

Zdanění korunových dluhopisů emitovaných i před rokem 2013

Tyto změny v účetnictví se týkají zákona o daních z příjmů. Ten se doplňuje o přechodné ustanovení, kterým se odstraňuje výjimka ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z tzv. korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem roku 2013.

EET

Nová fáze EET startuje v květnu roku 2020 a je rozšířena na řemeslníky, lékaře, advokáty a zemědělce.

Výjimku z EET budou mít drobní živnostníci, kteří ročně vydělají maximálně 600 tisíc Kč. Zákon jim přináší možnost evidovat tržby v režimu off-line. Za každé kalendářní čtvrtletí si podnikatel, který se rozhodne evidovat v režimu off-line, bude muset poslat na finanční úřad oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu (a to do 20 dnů od konce kvartálu). Účtenku si vystaví z bločku, který si dopředu vyzvedne na finančním úřadu. Evidovat bez EET budou moci také společnosti (právnické osoby), které jsou poskytovateli služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny a fyzické osoby, které neplatí DPH a nemají více než dva zaměstnance.

Podnikatelé, kteří začnou v roce 2020 evidovat tržby elektronicky, budou moci v daňovém přiznání pro příští rok uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob a to až do výše 5.000 Kč. Postupně by se EET mělo vztahovat na všechny oblasti podnikání, ve kterých dochází k přijímání hotovostních tržeb.

Od 1. 11. 2019 se jako povinnou součástí účtenky vrací daňové identifikační číslo – ovšem jen v případě, že kmenová část DIČ není tvořena právě rodným číslem. V případě, že ve vašem DIČ je obsaženo rodné číslo, tak nadále nebude povinnou náležitostí účtenky pro účely EET.

Snížení DPH pro zvýšení čisté marže

Další změny v účetnictví souvisí se Snížením DPH a týkají se kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva. V těchto vyjmenovaných případech se daň sníží ze stávajících 21 % na sníženou sazbu 10 %.

U vodného a stočného se DPH sníží ze stávajících 15 % na 10 %. Návrh také počítá se snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů také na 10 %. Snížení DPH má za cíl podnikatelům zvýšit čistou marži. V případě vodného a stočného dojde ke snížení ceny i pro konečné spotřebitele.

Přiřazení dopravy mezi jednotlivé články dodavatelsko-odběratelského řetězce

V zákoně o DPH mají být od roku 2020 určena pravidla pro přiřazení dopravy mezi jednotlivé články dodavatelsko-odběratelského řetězce. Jde například o situaci, kdy je zboží dodáno mezi třemi subjekty, nejdříve je zboží dodáno mezi prvním dodavatelem druhému dodavateli a následně až pak odběrateli. Zboží je však přepraveno pouze jednou, přičemž je přepravováno druhým dodavatelem.

Základním pravidlem má tedy být, že odeslání nebo přeprava se připočte pouze k dodání mezi prvním a druhým dodavatelem. Jinak se má postupovat v případě, že se odeslání nebo přeprava připíše dodání mezi druhým dodavatelem a odběratelem, pokud druhý odběratel sdělí prvnímu dodavateli své daňové identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem, ze kterého je zboží odesláno nebo přepravováno.

eNeschopenka

Od 1. ledna 2020 se naostro spustil projekt, který přinesla novela zákona o nemocenském pojištění a to tzv. eNeschopenka. Její zavedení je součástí elektronizace státní správy. Projekt eNeschopenky si především klade za cíl zjednodušení administrativní náročnosti v procesech dočasné pracovní neschopnosti, snížení počtu dílů ze stávajících pěti na tři, zrychlení procesu výplaty dávek, zvýšení uživatelské přívětivosti pro lékaře formou softwarové podpory pro vyplňování a odesílání a v neposlední řadě také poskytnutí online informace zaměstnavateli o jeho nemocných zaměstnancích.

Zaměstnanec tak již od 1. ledna 2020 nebude zaměstnavateli předávat potvrzení o tom, že je nemocný. Je tedy nutné, aby si zaměstnavatelé stanovali například interním předpisem, jakým způsobem má zaměstnanec svou pracovní neschopnosti zaměstnavateli nahlásit.

Navíc může lékař elektroniky nahlásit na příslušnou OSSZ změny, ke kterým dojde v průběhu neschopenky – například změna pobytu, předání do péče jinému lékaři, změna v nastavení vycházek apod. Zaměstnavatel si samozřejmě bude moct tyto změny zjistit pomocí služby ePortálu ČSSZ.